THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.
ลูกนั้นคือแก้วตาดวงใจอันล้ำค่า โปรดอย่าให้เวลาผ่านไปไร้ความหมาย ทุกย่างก้าวโอกาสทองเราห่วงใย เพราะนั่นคือหัวใจ จุดเริ่ม เสริมปัญญา
THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.
www.threenursenursery.com
(02)300-5517, (081)208-4543
 
วิสัยทัศน์ประวัติ | ภาพกิจกรรมในเนอสเซอรี่ | ผู้ก่อตั้งและบุคลากร
 

Staff of Three Nurse Nursery

Current Management

:: Onpaneeya Reungwimonjarus (Kru Tie) ::
President, RN / Three Nurse Nursery

ประวัติการทำงาน
-(2012-present)Committee member of Thailand Association of Child Care Development
-(2009-ปัจจุบัน)
-ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบความสำเร็จสู่ผู้ประกอบการใหม่ในการบริหารงานและการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
-กรรมการ ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน แห่งประเทศไทย
-วิทยากรพิเศษ อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการใหม่ ในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
รุ่นที่1-8 สถาบันฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ทรีเนอส
-วิทยากรพิเศษ อบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร ภายในเครือข่ายสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
-ที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในเด็ก
-ที่ปรึกษาด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก และจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-คณะกรรมการร่างหลักสูตร อบรมผู้บริหารธุรกิจวิชาชีพพยาบาล มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
-คณะ กรรมการร่างหลักสูตร อบรมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถาบันฝึกอบรม
ทรีเนอส โรงเรียนสุพิกาการบริบาล โรงเรียนพร้อมการบริบาล
-ศูนย์ฝึกงาน ดูงานและฝึกอบรม ในการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อโครงการพี่เลี้ยงเด็กแลกเปลี่ยน
ออแพร์ เพื่อนักศึกษาโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่น 1-4 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนักเรียนบริบาลโรงเรียนบ้านเพิ่มสุขการบริบาล โรงเรียนพร้อมการบริบาล โรงเรียนบริบาลเบ็ญจรักษ์รวมชัย โรงเรียนสุพิกาการบริบาล
-(2007-2009)พยาบาลเฉพาะทางด้านวิสัญญี(Nurse Anesthetist)
โรงพยาบาลพระรามเก้า
-(2001-2007) พยาบาลเฉพาะทางด้านวิสัญญี(Nurse Anesthetist)และหน่วย
ปอดหัวใจเทียม (Perfusionist)โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-(2005-ปัจจุบัน)ตำแหน่งผู้บริหาร สถานรับเลี้ยงเด็ก ทรีเนอส เนอสเซอรี่ ทั้งสามสาขา
-(1998-2001)พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยวิกฤตศัลย์กรรมหัวใจและทรวงอก Cardio Vascular Thoracic(ไอซียูCVT) โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
-(2011)ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
-(2010)ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม รู้จัก kids รู้จิตเด็ก
-(2009)ประกาศนียบัตรการอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
-(2009)ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม พัฒนาเด็กด้วยนิทานและหนังสือ
-(2007) ประกาศนียบัตร อมรมระดับผู้บริหาร สถานรับเลี้ยงเด็กชั้นแนวหน้า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- (2007) ประกาศนียบัตรอบรม การผลิตสื่อการสอน นิทาน เพลง และกิจกรรมเข้าจังหวะการดูแลเด็ก ปฐมวัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- (2001-2002) ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางด้านวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-(2001) Certificate of Perfusion Technology, National University Hospital of Singapore
- (1998) ประกาศนียบัตร พยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- (1994 -1998) ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล

:: Suthaida Moonman (Kru Lek)
นาง สุธิดา มูลหมัน ::

Nurse Supervisor-Director / Three Nurse Nursery

ข้อมูลการศึกษา / คุณวุฒิ
- ระดับปริญญาตรี วิชาเอก พยาบาลศาสตร์
สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศ ไทย
- ระดับปริญญาโท วิชาเอก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เอกพยาบาลสาธารณสุข
สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศ ไทย
- ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ข้อมูลประสบการณ์
วิสัญญีพยาบาล หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี รวมระยะเวลา 15 ปี
- ประสบการณ์ในด้านงานวิชาการ
ปีงบประมาณ 2552 ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
ปีงบประมาณ 2553 ถึงปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ วิชา พย. 391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1บรรยายในหัวข้อ “การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น”
ปีงบประมาณ 2554 ถึงปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เวชปฏิบัติตา บรรยายในหัวข้อ “การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดตา”
ผลงานวิจัยในอดีต
- Expectation and Perception of Anesthetic Service Quality of patients at Thammasart University Hospital
- การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง กันยายน พ.ศ. 255 โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยรายได้พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทวิจัยทั่วไป ปีงบประมาณ 2552
รางวัลที่ได้รับ
ปีงบประมาณ 2546 ได้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้เป็น “ข้าราชการดีเด่น สาขาบริการสุขภาพและวิชาการ”
ปีงบประมาณ 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บุคลากรดีเด่น กลุ่มงานการพยาบาล สาขาการพยาบาลศัลยกรรม”

:: Weerapon Moonman (Doctor Don)
อาจารย์ นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน ::

Medical Advisor / Three Nurse Nursery

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัย มหิดล
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา
ปัจจุบัน ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ แผนกอายุรกรรมประสาท

:: Sununtha Leelachansuwan (Kru Sue) ::
Operations Manager / Lad Phrao & Rama IX Branch

- Business & Management Diploma
- Early Childhood Teacher, Petchabun (City) Kindergarten

ผู้ก่อตั้ง (Original Founders):: ผู้ก่อตั้ง THREE-NURSE NURSERY
::

          -สุชีลา อรรถบุรานนท์ (ครูตุ้ย)
          -สายวรุณ จันทร์ภิรมย์ (ครูนิด)
          -สุดามน ช่างปรีชา (ครูเปิ้ล)

 
:: ครูตุ้ย(สุชีลา) ::

ประวัติการศึกษา
-อนุปริญญาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช พ.ศ. 2517
-สาธารณสุขศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2528

ประสบการณ์การทำงาน
-พยาบาล ศัลยศาสตร์ ร.พ.ศิริราช 3 ปี
-พยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ปี
-การพยาบาลทั่วไป
-การอนามัยโรงเรียน
-การพยาบาลแม่และเด็กหลังคลอด
-พยาบาลประจำคลีนิครักษาโรคทั่วไปบางไผ่ 6 ปี
-พยาบาลประจำ Nursery หมู่บ้านป.ผาสุข 2 ปี
-ดูแลบริหารด้านปัญหาสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและ
การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
-ดูแลให้การพยาบาลขั้นต้นกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็ก
-ให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาแก่ผู้ปกครองเด็ก:: ครูนิด(สายวรุณ) ::

ประวัติการศึกษา
-B.N.S., Burapha University (1998-2000)
-P.N. Certificate in Nursing & Midwifery, Prabuddhabath Saraburi Nursing College (1991-1993)

ประวัติการทำงาน
-2536-2541 โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
-พยาบาลประจำแผนกผู้ป่วยก่อนคลอดและหลังคลอด
-พยาบาลประจำหอผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
-พยาบาลประจำหอผุ้ป่วยนอกทั่วไป -2541 - 2546 สถานรับเลี้ยงเด็กคิดแลนด์ปิยะเวท
-พยาบาลผู้จัดการดูแล สถานรับเลี้ยงเด็กคิดแลนด์ปิยะเวท
-ดูแลบริหารด้านปัญหาสุขภาพเด็กอ่อนและ
การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
-ดูแลให้การพยาบาลขั้นต้นกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็ก
-ให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาแก่ผู้ปกครองเด็ก
:: ครูเปิ้ล(สุดามน)
::

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1992 - 1996
-Certificate of Workshop on Professional Counseling, National University Hospital, Singapore, April 2000
-Certificate of Attending English course at Advance Bridging Stage, Aspect International Language Academies, New Zealand Feb - April 2003
-Certificate of CGFNS Certification Program, the Commission on Graduates of Foreign Nursing School, Philadelphia, Pennsylvania, United States of America, September 2003

ประวัติการทำงาน
2006 – ปัจจุบัน General Manager สถาบัน Perfect Woman โรงพยาบาลปิยะเวท
2004 – ปัจจุบัน THREE-NURSE NURSERY ดูแลบริหารด้านปัญหาสุขภาพและพัฒนาการ เด็ก การส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
1999 - 2005 Blastocyst Center, โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพ Infertility Counselor: ให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสเกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก และอนามัย การเจริญพันธุ์
1996 - 1999 Newborn Intensive Care Unit, โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพ Incharged Nurse: ดูแลทารกแรกเกิดอาการปกติ และทารกแรกเกิดอาการวิกฤตในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด และให้คำแนะนำปรึกษาในการเลี้ยงดูทารกแก่บิดามารดา

      

 

 

 

THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.

 
ชมคลิปวีดีโอของเรา
 

 
THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | ข่าวและกิจกรรม | บุคลากร | คำถามที่พบบ่อย| ติดต่อเรา | ดูกล้อง CCTV | ร่วมงานกับเรา |
 
ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ทรี-เนอส เนอสเซอรี่
เลขที่ 268/25 ซอย ลาดพร้าว122, พลับพลา,วังทองหลาง, กรุงเทพฯ10310 โทร. 02-300-5517,
(081)208-4543
Design by G3Creation.com